Leveringsvoorwaarden

 

1. Definities

1a. In deze algemene voorwaarden en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

De aanbieder: RenesanS- Praktijk voor Carrière-Coaching & Advies, gevestigd te Haaksbergen, Overijssel, inschrijving KvK 08086150

De afnemer / client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of een bepaald product van de aanbieder wil afnemen of afneemt

Een overeenkomst: de overeenkomst voor de koop van producten of de levering van diensten tussen de aanbieder en de afnemer en alle verdere handelingen tussen de aanbieder en de afnemer betreffende de verkoop en levering van producten en/of diensten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden

Producten: de door de aanbieder aan de afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals boeken, Coachgesprekken, Online Trainingen, E-boeken e.d.

Diensten: de door de aanbieder aan de afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals (online) coaching, training en dergelijke

De algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden

Programma: een door de aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals coaching en/of training, gegeven over een langere periode zoals nader omschreven in het informatiemateriaal van de aanbieder

De deelnemer: een (al dan niet door de afnemer aangewezen) deelnemer aan een (online) programma

Het online leertraject: de door middel van een online toepassing uit het online aanbod van de aanbieder door de afnemer geselecteerde online cursus, online training of online begeleidingsprogramma inclusief de aangeboden producten / diensten.

2. Algemeen

2a. Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door de aanbieder aan de afnemer. Alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard zoals een aanbod en leveringen.

2b. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden – inclusief die van de afnemer – is uitgesloten.

2c. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

2d. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

2e. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.

2f. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst op welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2g. Onder de term ‘schriftelijk’ betreffende de communicatie tussen de aanbieder en de afnemer wordt tevens verstaan ‘elektronische communicatie’: communicatie die via het internet en email plaatsvindt.

Het elektronisch systeem van de aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende communicatie via internet en email.

2h. Het aanbod van de aanbieder is zowel gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als op particulieren.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3a. De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door de afnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldformulier, of door digitale aanmelding door de afnemer conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden van de aanbieder, gevolgd door een schriftelijke mededeling door de aanbieder van de acceptatie van de afnemer en de door haar aangewezen (extra) deelnemers in het programma van de aanbieder.

3b. De aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per email inlichten aan het door de betreffende partij aangegeven emailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet is/zijn geaccepteerd in het programma.

3c. Zolang de in artikel 3b genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.

3d. De overeenkomst tot koop van een product komt tot stand door elektronische aanvaarding van de afnemer van het online-aanbod daartoe van de aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3e. De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding door een afnemer, conform de aangegeven aanmeldvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject.

3f. Aanbiedingen van de aanbieder zijn niet bindend totdat tussen de aanbieder en de afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.

4. Prijzen

4a. Prijzen zijn onverbindend, tenzij ze zijn opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van de aanbieder zijn vermeld op de website van de aanbieder.

4b. De door de aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief btw en alle overige heffingen, rechten of lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

4c. Reis en verblijfskosten in verband met het volgen van (onderdelen van) een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Facturering en betaling

5a. De afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief btw uiterlijk op de overeengekomen betaaldata, respectievelijk, binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan.

5b. De aanbieder zendt de afnemer facturen voor door haar geleverde of (in geval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.

5c. De aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te versturen op het door de afnemer aangegeven e-mailadres.

5d. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum.

5e. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan de afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.

5f. Betaling dient plaats te vinden op de bankrekening van de aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankschriften van de aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5g. Indien de afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelten daarvan, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van de aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.

5h. Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door de aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 100,00.

5i. De afnemer dient klachten betreffende de facturen uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij de aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de afnemer, en klachten terzake niet meer worden aanvaard.

5j. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij de aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door de afnemer.

6. Rechten van de aanbieder betreffende de uitvoering van een (online) programma

De aanbieder is gerechtigd:

6a. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van een kwalitatieve verbetering.

6b. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma.

6c. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen.

6d. te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen.

6e. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht zonder dat de aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

6f. (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds gedane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

7. Verplichtingen van de afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een (online) programma

7a. De afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door de aanbieder gevraagde en/of voor de coaching/training benodigde essentiële informatie.

7b. Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.

7c. De afnemer staat er voor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.

7d. De onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.

7e. De afnemer resp. een door haar aangewezen extra deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching.

8. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een (online) programma

8a. De afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.

8b. Annulering van een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door de afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van de aanbieder dat is vermeld op de website van de aanbieder.

8c. Bij annulering/opzegging door de afnemer is de aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door de afnemer betaalde bedrag en de afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan de aanbieder te voldoen.

8d. Het in artikel 8a en 8b bepaalde geldt behoudens het recht van de afnemer om deelname aan het programma te annuleren indien de afnemer (deelnemer) tijdens de eerste dag van het startseminar heeft bemerkt dat het gebodene niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. De afnemer (deelnemer) dient de aanbieder hierover aan het eind van de eerste dag van het startseminar in te lichten, en dit uiterlijk de dag erna schriftelijk te bevestigen. Binnen 14 werkdagen daarna worden vooruitbetaalde bedragen, verminderd met de niet-restitueerbare aanbetaling, aan de afnemer gerestitueerd, mits ontvangen cursusmaterialen zijn geretourneerd. Restitutie vindt niet plaats ingeval een vervangende deelnemer zal deelnemen aan het programma zoals bepaald in artikel 8e.

8e. Bij annulering van deelname aan een programma is de afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat de aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.

8f. Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst / online coachprogramma is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders is bepaald.

8g. Verplaatsing van geplande één-op-één gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van de aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-)verplichtingen van de afnemer.

9. Annulering door de aanbieder van geplande afspraken

9a Annulering van afspraken met een client voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 72 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

9b Voor annulering van (coach)gesprekken / individuele geplande afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering tot 72 uur voor aanvang de geplande afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
Bij annulering 48 uur voor aanvang van de geplande afspraak is de cliënt 50% van het bedrag voor het gesprek verschuldigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de geplande afspraak is de cliënt 100% van het bedrag voor het gesprek verschuldigd.
Indien een gesprek op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 72 uur voor aanvang van het gesprek geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor het gesprek en binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek het volledige bedrag.
Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de aanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
De aanbieder is in gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen, zonder dat de afnemer / deelnemer recht heeft op enige restitutie. De aanbieder zal ernaar streven om dit in voorkomende gevallen zo spoedig mogelijk bij de afnemer / deelnemer kenbaar te maken en zal zich inspannen om een geschikte vervangende datum en tijdstip te vinden.

10. Aansprakelijkheid

10a. De aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

10b. Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot het eventueel leveren van een vervangende dienst / product dan wel tot terugbetaling van het door de afnemer betaalde product ingeval van een ondeugdelijke levering.

10c. De aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst.

10d. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door de aanbieder belast zijn met het uitvoeren van werkzaamheden.

10e. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 7 opgenomen verplichtingen of eventuele vervolgschade van implementatie in de organisatie van de afnemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak e.d.

10f. Indien en voor zover op de aanbieder enige aansprakelijkheid zal komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van de aanbieder die de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

10g. Afgezien van de in artikel 10f genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van de aanbieder in elk geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

10h. De afnemer/deelnemer zal personeelsleden van de aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.

10i. Iedere vordering jegens de aanbieder, behalve een vordering die door de aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10j. De werknemers of derden die in opdracht van de aanbieder (mede) uitvoering geven aan een overeenkomst kunnen zich jegens de afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.

11. Overmacht

11a. Indien de aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is de aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van de aanbieder op betaling door de afnemer voor reeds door de aanbieder verrichtte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

11b. De aanbieder zal de afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten.

11c. In geval van opschorting zal de aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

11d. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor de aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van de aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de afnemer/deelnemer (verder) nakomt.

12. Uitvoering door derden

12a. De aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

13. Vertrouwelijkheid, dossierbeheer en inzagerecht

13a. De aanbieder zal geen inhoudelijk informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van de afnemer (of deelnemer(s)) tenzij anders overeen is gekomen of de aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet of regelgeving.

13b. De afnemer respectievelijk de deelnemer(s) zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van de aanbieder of andere afnemers/deelnemers hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de aanbieder/andere deelnemer(s) is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

13c. De aanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de aanbieder daartoe verplicht is of de aanbieder toestemming heeft verkregen.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14a. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door de aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van de aanbieder, e-zines, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van de aanbieder en gehanteerde software berusten bij de aanbieder of haar licentiegevers tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

14b. Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14a genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

14c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder, is het niet toegestaan om enig door de aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven al dan niet tegen een vergoeding.

14d. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door de aanbieder aangeleverde informatie te verwijderen of te wijzigen.

15. Opschorting en beëindiging

15a. Indien:

de afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens de aanbieder heeft voldaan;
de afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de afnemer;
de afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan haar verplichtingen jegens de aanbieder;

wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De aanbieder heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen (verdere) deelname van de afnemer en/of de door de afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten onverminderd verdere rechten van de aanbieder op grond van de wet. De aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

15b. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun geldigheid behouden. Zoals, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

16. Persoonsgegevens

16a. De aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

16b. De aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van de afnemer en door haar aangewezen deelnemer(s) aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door de aanbieder.

16c. De afnemer en deelnemer(s) stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

16d. Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kan hij/zij dit te allen tijde laten weten aan de aanbieder via de daarvoor bestemde kanalen en de aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

17a. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.

17b. Eventuele geschillen i.v.m. of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, onverminderd het recht van de aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.

18. Wijzigingen

18a. De aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De afnemer/deelnemer wordt geacht deze wijzingen te hebben aanvaard indien de afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van de aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Aldus opgemaakt en vastgesteld d.d. 1-1-2010 en laatstelijk gewijzigd op 4-5-2021

P.S.: Op de werkzaamheden van 2Talent->MijnNieuweCarrière gelden deze Algemene Voorwaarden